15/12 MEET 
CHIZH, ALIYA, IZHEVSKY, ANDREY PUSHKAREV